Договір оферти

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОТЛАН» повідомляє про набрання чинності з 15.11.2012 р. «Договору-оферти на надання послуг з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб». 
З вказаної дати підключення до послуги здійснюватиметься без підписання договору в паперовій формі. Отримання абонентами послуг Інтернет, свідчить про їх згоду з умовами даного Договору-оферти.

Публічний договір

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора
ТОВ «ХОТЛАН»
№ 5 від 15.11.2012г.

Договір – оферта
на надання послуг з доступу до мережі Інтернет для фізичних осіб

м. Корсунь-Шевченківський

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОТЛАН», внесене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від  4.10.2013 року №494,  (надалі – Оператор), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (надалі – Правила), Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг, затвердженими рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. № 624, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 24 грудня 2012 р. № 2150/22462, пропонує фізичним особам (надалі – Абонент) можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого розміщує (оприлюднює) даний публічний договір про наступне:

Визначення понять
У цьому Договорі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Публічний договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір). 
Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті. 
Правила — встановлені Виконавцем, та розміщені на Інтернет-сайті правила надання послуги Інтернет. 
Абонент – фізична особа, яка користується послугою доступу в мережу Інтернет на умовах цього договору, що передбачає підключення активного устаткування (персональний комп’ютер, wi-fi роутер і т.п.), яке знаходиться в його власності або користуванні до мережі Оператора.
Активне обладнання Оператора – комутатор мережі Ethernet.
Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет – протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Особовий рахунок – сукупність даних в обліковій системі Оператора, яка дозволяє вести облік операцій, пов’язаних з наданням Абоненту послуг з доступу до мережі Інтернет.
Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «ХОТЛАН», (Внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно рішення НКРЗ України від 04.10.2012г. За № 2832).

Офіційний веб-сайт Оператора: WWW-сервер Оператора, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.hotlan.net.ua 
Розрахунковий період – період часу (день, тиждень, місяць) за який провадиться оплата послуги.
Реєстрація – виконання Оператором дій по внесенню в свою облікову систему персональних даних абонента з видачею ідентифікаторів доступу (логін, пароль, номер особового рахунку).
Тарифний план – визначені умовами кількісні та якісні характеристики доступу в мережу Інтернет мають вартісне вираження.
Телекомунікаційна картка – засіб, який надає Абоненту можливість доступу до заздалегідь визначеного переліку та/або обсягу послуг з доступу до мережі Інтернет і може використовуватися як платіжний засіб для оплати послуг Оператора.
Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків і т.д., елементи якого належать Оператору на праві власності чи праві тимчасового користування.
Термінал оплати – апаратно-програмний комплекс, що забезпечує прийом платежів від Абонентів в режимі самообслуговування.
Умови – умови підключення та забезпечення доступу в мережу Інтернет за допомогою використання телекомунікаційної мережі Оператора.

1. Предмет договору
1.1. Оператор підключає обладнання Абонента до Телекомунікаційної мережі та надає йому послуги з доступу до мережі Інтернет (далі – послуга) з параметрами, обумовленими умовами підключення і забезпечення доступу в мережу Інтернет (далі – Умови).
1.2. Абонент користується наданими Оператором послугами та своєчасно оплачує їх відповідно до умов Договору.
1.3. Висновком даного Договору з боку Абонента, тобто повним і беззастережним прийняттям Абонентом умов Договору і всіх Додатків до нього, які є невід’ємною частиною Договору, є здійснення Абонентом будь-якого з нижченаведених дій:
• здійснення Абонентом Реєстрації;
• поповнення Абонентом власного Особового рахунку;
• оплати за підключення до Телекомунікаційної мережі Оператора.
1.4. Моментом підключення Абонента до послуги доступу в Інтернет (початком надання послуги) є момент першої успішної авторизації за допомогою використання даної послуги.

2. Права та обов’язки Оператора
Оператор зобов’язується:
2.1. Надавати Абоненту доступ в мережу Інтернет відповідно до умов цього Договору. Зазначений вище доступ надається в разі сумісності обладнання Оператора з устаткуванням Абонента та програмним забезпеченням обладнання Абонента.
2.2. Надавати Абоненту зазначені вище послуги безперервно (за винятком часу усунення раптових відмов обладнання Оператора, або сторонніх організацій, проведення планових профілактичних та регламентних робіт, а також аварій, що спричинили неможливість надання послуг).
2.3. Усувати в установлені цим договором строки несправності, що перешкоджають користуванню послугами, виконувати дії, необхідні для підтримки працездатності доступу Абонента до мережі Інтернет, в тому числі, усунення апаратних помилок.
2.4. Припинити надання послуг на вимогу Абонента на зазначений ним, в письмовій заяві на ім’я Оператора, строк (але не більше 60 календарних днів).
2.5. На виконання вимог чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних», Правил надання телекомунікаційних послуг, затверджених НКРЗ України) Оператор зобов’язується забезпечувати і нести відповідальність за схоронність персональних даних та іншої інформації щодо Абонента, отриманої при укладенні договору, наданих послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
2.6. Надавати Абоненту вичерпну інформацію, необхідну для укладення Договору, а також інформацію щодо наданої послуги.
2.7. Вести достовірний облік послуг, які надаються Абоненту.
2.8. Забезпечувати правильність застосування тарифів;
2.10. Опубліковувати тарифи на послуги, які встановлюються самим Оператором, не пізніше семи днів до дати їх введення.
2.11. Повідомляти Абонента про планові заходи, що відбуваються на комунікаційних системах верхнього рівня мережі Інтернет в разі, якщо їх тривалість становить більше двох годин шляхом розміщення інформації на сайті http://www.hotlan.net.ua або по електронній пошті.
2.12. Надавати Абоненту консультаційну підтримку. Консультації щодо працездатності доступу в мережу Інтернет здійснюються співробітниками Оператора у випадку сумісності програмного забезпечення Абонента з телекомунікаційним обладнанням останнього (сумісність забезпечується встановленими на кінцевому обладнанні Абонента ліцензійними операційними системами Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 7).
2.13. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
Оператор має право:
2.14. Проводити профілактичні заходи і модернізацію обладнання (в т.ч. поточний і капітальний ремонти, удосконалення), які можуть спричинити припинення в наданні послуг в строк до 48 годин.
2.15. Без попередження припинити надання послуг Абоненту у випадку відсутності оплати вартості наданих послуг відповідно до п 4. цього Договору; порушення Абонентом інших умов даного Договору.
2.16. Відповідно з письмовою заявою Абонента призупинити надання йому послуг за Договором.
2.17. На період дії Договору, а також на період до закінчення терміну позовної давності за зобов’язаннями, що випливають з Договору, Абонент добровільно висловлює свою згоду на обробку Оператором наступних персональних даних про Абонента: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, контактний телефон та інші відомості, дозволяють ідентифікувати Абонента або його обладнання, зокрема: адреса місця встановлення обладнання Абонента для доступу в мережу Інтернет. Зважаючи зазначеного вище, Оператор має право надати інформацію про Абонента відповідним установам або організаціям у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.18. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Абонента у випадку порушення Абонентом пунктів 3.3, 3.5-3.12 цього Договору.
2.19. Оператор може реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

3. Права та обов’язки Абонента
Абонент зобов’язується:
3.1. До моменту підключення до Телекомунікаційної мережі Оператора ознайомитися з умовами даного Договору і його додатками, опублікованого на сайті Оператора за адресою: http://www.hotlan.net.ua/dogovor.html 
3.2. До моменту підключення до Телекомунікаційної мережі Оператора, надати для реєстрації в якості Абонента свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, контактний телефон та інші відомості, що дозволяють ідентифікувати Абонента або його обладнання, зокрема: адреса місця встановлення обладнання Абонента для доступу в мережу Інтернет.
3.3. Виконувати умови цього договору, в тому числі своєчасно оплачувати послуги, що надаються Оператором в порядку і строки, передбачені Договором.
3.4. Перевіряти інформацію, що стосується послуг, які надаються йому у відповідності з Договором, не рідше 1 разу на 5 днів, в т.ч. контролювати стан свого Особового рахунку шляхом звернення до розділу статистики на сайті https://stat.hotlan.net.ua/cgibin/stat.pl 
3.5. Дотримуватися норм чинного законодавства України та норми міжнародного права про інформацію, її передачі та захисту, не використовувати надані йому в рамках Договору послуги для розповсюдження забороненої, тої що суперечить чинному законодавству інформації, а також інформації, яка прямо чи опосередковано суперечить загальноприйнятим чи регламентованим правилам спілкування і суспільним моральним нормам поведінки, нести відповідальність за її зміст.
3.6. Не використовувати Послуги з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів мережі Інтернет, а також до комп’ютерів і устаткуванню Оператора, не займатися розсилкою небажаної кореспонденції, одержання якої доставляє занепокоєння користувачам мережі Інтернет.
3.7. Не вчиняти дій, які можуть призвести до зупинки (перевантаженні, збоїв, погіршення) роботи мережі Інтернет (наприклад: злом, поширення вірусів, всілякі атаки і т.д.), можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки цілісності та взаємодії між мережами, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуги іншим Абонентам. У разі навмисного або ненавмисного втручання в роботу мережі Інтернет, що спричинило погіршення якості наданих йому послуг, знищення інформації інших абонентів, відшкодувати всі завдані таким втручанням збитки.
3.8. Забезпечувати конфіденційність присвоєних йому облікових даних, використовуваних для авторизації доступу до мережі, не передавати їх іншим особам.
3.9. Використовувати кінцеве обладнання, яке має документ, що підтверджує відповідність на момент початку користування послугою чинним нормам, стандартам та правилам для телекомунікаційного обладнання на території України.
3.10. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для здійснення протиправних дій, або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.11. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам, або використання для здійснення будь-якого роду господарської діяльності (в т.ч. використання послуг приватними підприємцями, нотаріусами, адвокатами і т.д.). У разі порушення даного пункту Договору з Оператора знімається вся відповідальність за шкоду, збитки (в т.ч. не отриманий прибуток) зазначених вище осіб.
3.12. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
Абонент має право:
3.13. Використовувати засоби криптографії при передачі та/або прийомі даних, які він вважає конфіденційними.
3.14. Призупинити надання послуг Оператором на строк не менше 10-ти і не більше 60-ти. календарних днів. Заява про призупинення послуг має бути подано Абонентом не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до запланованої дати припинення. У цьому випадку Абонент звільняється від оплати послуг на термін призупинення і плати за повторне підключення. При добровільному відключенні більш ніж на 60-т календарних днів Абонент відключається від доступу в мережу Інтернет, а цей договір вважається розірваним.
3.15. Вільного доступу до надаваних Оператором послуг, за наявності технічної можливості.
3.16. Відмовитися від користування послугами Оператора на підставі письмової заяви (не пізніше 5-ти днів до запланованої дати відмови від послуг).
3.17. Достроково розірвати даний Договір, попередньо письмово повідомивши про це Оператора.

4. Вартість і порядок розрахунків
4.1. Вартість послуг, що надаються Оператором за Договором, визначається виходячи з вартості обраного тарифного плану, зазначеного в Умовах.
4.2. Оплата послуг здійснюється Абонентом методом 100% передоплати вартості послуг будь-яким прийнятним для нього способом з наведених нижче:
• в безготівковому порядку, шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок Оператора;
• за допомогою Терміналів оплати, перелік яких опублікований на сайті http://www.hotlan.net.ua;
• поповнення Особового рахунку за допомогою Телекомунікаційних карток Оператора.
4.3. У разі якщо Абонент не сплатив передбачену Умовами суму за наступний розрахунковий період, Оператор припиняє надання послуг. Для відновлення надання послуг Абонент зобов’язаний оплатити об’єм послуг, відповідно до Умов.
4.4. При відсутності оплати послуг на протязі двох місяців з дня закінчення останнього оплаченого розрахункового періоду Оператор має право припинити дію Договору без попереднього повідомлення. За повторне підключення Абонент зобов’язаний здійснити оплату відповідно до Умов.
4.5. У силу постійного вдосконалення технології надання послуг, Оператор вправі відповідно змінювати умови Договору і Додатків до нього, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті http://www.hotlan.net.ua не менше ніж за 7 днів до вступу змін в силу. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що справжня редакція Договору є дійсною з моменту її затвердження Оператором. Дата затвердження вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору.

5. Відповідальність сторін
5.1. За порушення взятих на себе зобов’язань за Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
5.2. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. 
5.3. Абонент самостійно відповідає за зміст і обсяг інформації, переданої їм або третіми особами за допомогою технічних засобів Оператора по мережі Інтернет, її достовірність і правомірність поширення. 
5.4. Абонент самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто або іншими особами під його мережевими реквізитами) третім особам при його доступі до мережі Інтернет (в т.ч.: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або іншу таємницю третіх осіб, порушення авторських і суміжних прав і т.д.). 
5.5. Абонент самостійно встановлює захисні механізми і засоби, необхідні для забезпечення безпеки власних даних, від несанкціонованого доступу з мережі Інтернет. 
5.6. У разі навмисного або ненавмисного втручання Абонента в роботу мережі Інтернет, якщо це призвело до дестабілізації процесів, прямо або побічно впливають на якість надаваних Оператором Послуг, та/або знищення інформації інших Абонентів, він зобов’язаний у повному обсязі відшкодувати Оператору завдані внаслідок цього збитки. 
5.7. Оператор не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь втрати або збитки, які прямо або побічно понесли Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання. 
5.8. Оператор не несе відповідальність за працездатність належного Абоненту обладнання і використовуваного ним програмного забезпечення. У разі зміни місцезнаходження, самостійного перевстановлення програмного забезпечення (або його перенесення на інший комп’ютер), Оператор не несе відповідальності за його працездатність. 
5.9. Оператор не несе відповідальність за якість та своєчасне надання Послуг за Договором, що знаходиться в залежності від сторонніх організацій, що надають: магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергопостачання та інші послуги, до виробництва яких Оператор не має відношення. 
5.10. Оператор не несе майнової відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором та/або поломку обладнання Абонента внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, шторм, гроза, блискавка, нормативні акти державних органів і т.п.), крадіжки чи пошкодження зловмисниками обладнання чи телекомунікаційних мереж, з вини Абонента, а також внаслідок пошкодження та/або поломок комунікаційного обладнання Оператора, та/або інших осіб, що забезпечують надання Послуг Оператором. У зазначених вище випадках термін проведення ремонтних робіт за заявками Абонента – до 5 діб.
5.11. Оператор не несе відповідальність за функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет.
5.12. Зона відповідальності Оператора за підтримку працездатності телекомунікаційної мережі закінчується введенням в приміщення, в якому розташоване активне обладнання Абонента.
5.13. У разі пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора, пов’язані з усуненням пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неодержаний прибуток) покладаються на Абонента. 

6. Інші умови
6.1. У разі розірвання Договору, незатребувана Абонентом інформація, яка знаходиться у Оператора, може бути знищена.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
6.3. Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі сторін. При цьому сторона, яка висловила намір розірвати Договір, зобов’язана повідомити про це іншу сторону, не менше ніж за десять календарних днів до запланованої дати розірвання.
6.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Абонента залишок оплачених ним Послуг повертається виключно за письмовою заявою Абонента, або використовується ним до закінчення. Повернення залишку по особовому рахунку абонента, які були підключені до Телекомунікаційної мережі згідно умов різних рекламних акцій, що проводяться Оператором, проводиться відповідно до умов кожної конкретної акції, які публікуються за адресою: http://www.hotlan.net.ua
6.5. Розірвання Договору та/або призупинення послуг по Договору не звільняє Абонента від оплати заборгованості і від відповідальності, передбаченої Договором.
6.6. Договір є безстроковим і діє з моменту настання будь-яка з подій, зазначених у пункті 1.3. цього Договору.
6.7. Разом з укладенням цього Договору Абонент надає дозвіл на використання приміщень загального користування, опорних конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання, за межами або всередині квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
6.8. У разі зміни своїх персональних даних або реквізитів сторони зобов’язані повідомити один одного про такі зміни в десятиденний термін. Всю відповідальність за недотримання даного зобов’язання несе сторона, що порушила його.
6.9. Усі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
6.10. Оператор є платником податку на прибуток на загальних підставах.
6.11. Додатками до цього договору є: 
Додаток № 1: Правила користування послугою доступу до мережі Internet.
Правила знаходяться за адресою: http://www.hotlan.net.ua/pravila.html

ОПЕРАТОР

ТОВ «Хотлан»
Юридична та поштова адреса:
09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. 40 років Перемоги, 1/2.
Код ЄДРПОУ 37964286
Тел.: (097) 127-77-27, (097) 7-666-700
Факс: (04561) 5-52-94
E-mail admin@hotlan.net.ua
Платник податку на прибуток на загальних підставах.
Не є платником ПДВ.

Директор __________________/Присяжний О. І./